AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, SHPALLJE FITUESI

Qendra e Formimit Profesional Publik Fier mbeshtetur ne udhezimit nr 14 date 27.05.2021
“Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit
professional ” ” shpalli njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin personel
mesimdhenes teorik-praktik me date 30.04 .2024 per Kurset :

1.Rrobaqepsi Berat 1 person

Mbi bazen e vlersimit te dokurnentave te dorezuara nga kandidatet aplikues si dhe
kritereve te pergjitheshme e te posacme ,komisioni vendosi me shumice votash
fituese per pozicionin personel mesimdhenes teorik-praktik per Kurset :

1.Rrobaqepsi ne Berat Znj .Naxhije Shehu