AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019 “ Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit dhe veprimtarivë te ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”,ne Urdherin nr. 22, date 27.01.2023 “ Per miratimin e numrit te Instruktoreve dhe Mesuesve me kohe te pjesshme per vitin 2023”

Ofruesi publik i AFP-së Qendrës së Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall pozicionet :

· Instruktor/e Berber – 1 person

· Instruktor/e Mekanik –Auto- 1 person

· Instruktor/e Kujdestar Femijesh – 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR LEVIZJE PARALELE QFP