AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton krijimin e vendeve te lira per
pozicionet :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Mobileri ”
prane QFPP Durres, (1 person)
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i  formimit teorik-praktik per kursin ” Punime
muratimi dhe suvatimi “prane QFPP Durres, (1 person)
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Punime
pllakashtimi ” prane QFPP Durres, (1 person)
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Prodhime brumi
prane QFPP Durres, (1 person)
5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Punime
duralumini prane QFPP Durres, (1 person)

6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kuzhine ” prane
QFPP Durres, (1 person)
7. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin” Servis motorri
ne autornjetet e lehta ” QFPP Durres, Filiali Kruje (1 person)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 744