AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, i ndryshuar,

QFPP Durres ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionet:

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin “Kujdestar social” prane QFPP Durres,  Filiali Kavaje (1 person)
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar
femijesh” prane QFPP Durres, Filiali Kavaje (1 person)
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i forrnimit teorik-praktik per kursin ” Saldim” prane
QFPP Durres, prane IEVP (1 person)
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Instalime dhe mirembajtje e rrjetit Hidraulik ” QFPP Durres, prane IEVP (1 person)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 589