AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin
dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave
nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05..2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton krijimin e vendeve te lira per
pozicionet :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar social
” prane QFPP Durres , Filiali Kavaje ( 1 person)
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar
femijesh “prane QFPP Durres , Filiali Kavaje ( l person)
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Saldim” prane
QFPP Durres , prane IEVP ( 1 person)
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” lnstalime dhe
mirembajtje e rrjetit Hidraulik “QFPP Durres” , prane IEVP ( l person)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR  471