AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton plotesirnin e vendeve te lira per
pozicionet :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme te formirnit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar per
te moshuar” prane QFPP Durres – Matilda Zhiti
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Estetike ”
prane QFPP Durres – Julida Murataj
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Sekretari”
prane QFPP Durres – Ervina Cacaj
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Modelim
Veshje femrash ” prane QFPP Durres – Desara Dija
5. Mesimdhenes me kohe te pjesshrne l formirnit teorik-praktik per kursin ” Rrobaqepsi ”
prane QFPP Durres, Filiali Kruje – Fatbardha Vogli

6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Axhusteri
mekanike” pranc QFPP Durres,  Filiali Kruje – Roald Musteqja

7. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Saldim” prane
QFPP Durres – Sokrat Shebeku
8. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin” Instalime
sisteme ngrohje- ftohje,  prane QFPP Durres – Kastriot Mustafaj
9. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Riparim
elektroshtepiake ” prane QFPP Durres – Aleks Pura
10. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Torneri dhe
makina metal- prerese” prane QFPP Durres, Filiali Kruje – Xhemali Shehu
11. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Gjuhe Angleze”
prane QFPP Durres, prane IEVP – Elvis Kraja

12. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar
Social” QFPP Durres, prane lEVP – Erkanda Rrasa

13. Mesimdhenes me kohe te, pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Gjuhe italiane
prane QFPP Durres, prane lEVP – Elvis Kraja

14. Mesimdlhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Sherbime ne
bar dhe restorant “prane QFPP Durres–  Znj. Teuta Cepalli

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 472.5 472.6 472.7 472.4