AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin
profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshilli te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per
krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te
udhezimit nr 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te
arsimit dhe formimit profesional”

Qendra e Formimit Profesional Publik Korçe, ju njofton plotesimin e vendeve te lira, pas afatit te ankimimit per pozicionet

Mesimdhenes me kohe te pjesshrne te kursit KUZHINE (IEVP) —— Stilian Hanelli
Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit KUJDESTAR SOCIAL—– Poliksena Mitre