AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORlA RAJONALE E OFRIMlT TE FORMIMlT PROFESIONAL PUBLIK SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017, “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554, date 31.07.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit m.14 date
27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe
formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se
njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te
vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi i AFP-se, Drejtoria Rajonale e Ofrimit te
Formimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton plotesimin e vendeve te lira per
pozicionet instruktor/ mesimdhenes me kohe te pjesshme, si me poshte:

 1. Elona Bushati “Manikyr pedikyr”
 2. Ardjan Kraja “Modelim veshje per fernra”
 3.  Armando Simonaj “Instalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrik” dhe”Instalim i paneleve diellore fotovoltaike”.
 4. Ilvin Bashi “Instalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrik” dhe “Instalim i paneleve diellore fotovoltaike”
 5. Besmir Qershija “Servis motori ne automjete te lehta” dhe “Servis elektroauto ne automjetet e lehta”.
 6. Denisa Bashi “Teknike rrjeti kompjuterik” dhe “Aftesi digjitale”
 7. Irma Sulishti “Gjuhe gjermane”
 8. Pranvera Gjylbegaj “Gjuhe angleze”
 9. Myhedin Domnori “Instalime dhe mirembajtje hidraulike”, “Instalim dhe mirembajtje e sistemeve ngrohese ftohese” dhe “Instalim dhe mirembajtje e paneleve diellore”
 10. Marjeta Lisi “Kuzhine” dhe “Picajol”.
 11. Menduh Lacej “Kuzhine” dhe “Picajol”.
 12. Renato Vjerdha “Riparim makina qepese”
 13. Luljeta Seferaj “Parukeri”, Lezhe
 14. Rudina Kruja “Kujdestar social” dhe “Start smart”
 15. Enkeleida Mataj “Sekretari”
 16. Denisa Bashi “Teknike rrjeti kompjuterik” dhe “Aftesi digjitale”