AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligj it nr.15/2019 “Per nxitjen e punesim it”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit
te Kryeministrit nr.172, date 24.12.2019 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per rnenyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”  shpall

Pozicioni i punes:

Specialist ne Sektorin e Menaxhimit te Ofrimit te Sherbimeve te Punesirnit, Zona 1, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive, Tirane.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2933.1