AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.20.19 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit~ nr. l 64,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit it dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga dctyra te punonjcsve te Drejtorive Rajonale
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, dhe shkreses
nr.419 prot., date 31.01.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale
Kornbetare re Punesimit clhe Aftesive Tirane, protokolluar ne AKPA me nr.262 prot, date
31.01 .2024, ju lutem procedoni me shpalljen e njoftimit per vendin e lire ne faqen elektronike
zyrtare te AKPA-s si dhe ne nje vend te dukshem ne hyrje te ambientevc te Drejtorise Rajonale te

Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Tirane, brenda dates 01.02.2024, si me poshte:

Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit Te Sherbimeve  Te Punesimit per Garancine
Rinore dhe Fondin Social, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive, Tirane.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:

262.1