AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 29.04.2022 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar, shkresës nr.3281 prot, datë 24.07.2023 “Njoftim për vendin të lirë të pune”, të Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Tiranë, protokolluar në AKPA me nr.2388 prot, datë 24.07.2023 dhe shkresës nr. 2388/1 prot, datë 08.08.2023 “Njoftim për vend të lirë pune” të AKPA-s, si më poshtë:

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar, sipas rendit alfabetik, pozicionin: Specialist në Sektorin e Menaxhimit e Ofrimit të Shërbimeve të Punësimit për Garancinë Rinore dhe Fondin Social , në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftesive, Tiranë, si më poshtë:

 

Znj. Sonila Selmanaj

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2388.6