AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE TIRANE, ANULLIM PROCEDURE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligj it nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554
date 31.07.2019 “Per krij imin, menyren e organizimit dhe te funksionimitte Agjencise Kornbetare
te Punesimit dhe Aftesive”, Urdherit te Kryerninistrit nr.172, date 24.12.201.9 “Per miratimin e
struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekcnornise nr.15, date 29.04.2022 “Per rnenyren e
emerirnit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kornbetare
te Punesimit dhe A ftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, shkreses me nr.1303 prot, date
13 .02.2023 “Njoftim per vend te lire pune ne Drejtorine Rajonale te Agjerrcise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Tirane”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive, Tirane, protokolluar ne AKPA me nr.852 prot, date 14.02.2023, Njoftimit nr.852/1 prot,
date 15.02.2023 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, per proceduren e shpalljes se vendit
te lire te punes per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese, ne Drejtorine
Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Tirane, nuk eshte kualifikuar asnje
kandidat ne fazen e pare.

Sa me siper, ju njoftojme anullimin e procedures dhe rinisjen e saj nga ana jone, per pozicionin e
punes: Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Tirane.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 852.2