AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE TE OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Mbeshtetur ne Ligjin nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar, Ligjin nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne republiken e Shqiperise”,
Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimitdhe te funksionimit te Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimin e Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr. 14, date 27.5.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit
profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Urdherin e Kryeministrit nr.172, date 24.12.2019 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, ju njoftojme shpalljen per vend te lire pune te pozicionit, si me poshte:

Pozicioni i punes:

Drejtor i Drejtorise Rajonale te Ofrimit te Formimit Profesional Publik, Elbasan

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2320.9