AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”,i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.164, datë 05.10.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 29.04.2022 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar, shkresës nr.5 prot, datë 03.01.2024 “Njoftim për vendin të lirë të pune”, të Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkodër, protokolluar në AKPA me nr.21 prot, datë 05.01.2024 dhe shkresës nr. 21/1 prot, datë 09.01.2024 “Njoftim për vend të lirë pune” të AKPA-s, si më poshtë:

 

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar, sipas rendit alfabetik, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit të Shërbimeve të Punësimit (vetëm për periudhën kohore të lejes së barrëlindjes së specialistit të emëruar në këtë pozicion), në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftesive, Shkodër, si më poshtë:

 

Znj. Arnisa Salihi

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 21.8