AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të  Financave dhe Ekonomisë nr. 14, datë 27.5.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,  shpallim pozicionin si me poshte :

Drejtor ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Lezhe

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2290