AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.66, datë 19.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 29.04.2022 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar, shkresës nr.661 prot, datë 30.06.2023 “Njoftim për vendin të lirë të pune”, të Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Elbasan, protokolluar në AKPA me nr.2205 prot, datë 03.07.2023 dhe shkresës nr. 2205/1 prot, datë 07.07.2023 “Njoftim për vend të lirë pune” të AKPA-s, ju njoftojmë se:

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive publikon listën përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar, sipas rendit alfabetik, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Menaxhimit e Ofrimit të Shërbimeve të Punësimit, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftesive, Elbasan, si më poshtë:

 

Z.Altin Kolonjari

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR2205.6