AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA PEQIN, REZULTATET PERFUNDIMTARE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554
date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit m.164, date 05.10.2023 “Per
miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive”,
Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonornise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e
emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr.1134 prot, date
06.12.2023 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Elbasan, protokolluar ne AKPA me nr.363/1 prot, date 11.12.2023,
shkreses nr. 3631/1 prot, date 18.01.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA–s, per
proceduren e shpalljes se vendit te lire te punes per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Zyres
Vendore Peqin, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive
Elbasan, ju njoftojme mbylljen e procedures pa fitues, pasi kandidati i vetem nuk eshte
kualifikuar.