AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRlMIT TE FORMlMlT PROFESlONAL PUBLIK SHKODER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin
dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”.. te vendimit te Keshillit te
Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
fonksionimit te Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14, date
27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe
formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se
njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te
vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi publik i AFP-se, Drejtoria Rajonale e Ofrimit
te Formimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per kursin “Grafik Dizajn” (1 mesimdhenes)

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2506