AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRJMIT TE FORMIMIT PROFESlONAL PUBLIK SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, shpall pozicionet:

 • Specialist ne Sektorin e Administrimit 1e Formimit Profesional (1 person)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Servis motori ne automjete te lehta” dhe “Servis elektroauto ne automjetet
  e lehta”.                          (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “lnstalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrik” dhe “Instalim i paneleve
  diellore fotovoltaike”                          (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Servis motori ne automjete te lehta” dhe “Servis elektroauto ne automjetet
  e lehta”.                          (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Berber”                        (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Teknike e rrjetit kompjuterik” dhe “Aftesi digjitale”                          (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Sipermarrje dhe zhvillimi i planit te biznesit” dhc “Sipermarrje dhe
  menaxhim i biznesit te vogel”
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Parukeri” Lezhe,
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Kuzhine” dhe “Picajol”                       (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Instalime dhe mirembajtje hidraulike”, “lnstalim dhe mirembajtje e
  sistemeve ngrohese ftohese” dhe “lnstalim dhe mirembajtje e paneleve diellore”                    (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Berber”, Lezhe                       (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Manikyr-Pedikyr”                          (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Sekretari”                        (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Riparim i makinave qepese”                        (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Modelim vcshje per femra”                        (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin ”Start-Smart” dhe “Kujdestar social”                     (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Gjuhe e huaj angleze”                         (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “G.iuhe e huaj gjermane”                        (1 mësimdhënës)

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftime per vende te lira pune nga DROFPP Shkoder.