AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMlT TE FORMlMlT PROFESIONAL PUBLlK SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton krijimin e vendeve te lira per pozicionet:

  • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per kursin “Kuzhine” (1 mesimdhenes)
  • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per kursin “Sherbim ne bar dhe restorante” (1 mesimdhenes)

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1170    1171