AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit ”,

 

Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë, shpall pozicionet: 

1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Berber (me kohe te pjesshme):
1(nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Sherbime ne bar dhe restorant
(me kohe te pjesshme);
1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Autoservis (me kohe te
pjesshme );
1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Administrator ndertesash (me
kohe te pjesshme).

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 668