AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, shpall pozicionet:

  • Specialist në Sektorin e Administrimit të Formimit Profesional                                                                                                                                          (1 person)
  • Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Instalim dhe mirembajtje e paneleve diellore” dhe “lnstalim dhe
    mirembajtje e sistemeve ngrohese ftohese”                                                                                                                                                                                (1 mësimdhënës)
  • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per kurset “Sipermarrje dhe zhvillimi i planit tc biznesit” dhe “Sipermarrje dhe
    menaxhim i biznesit te vogel”                                                                                                                                                                                                        (1 mësimdhënës)
  • Instruktor (mesimdhenes) i formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme per kursin “Berber”, Lezhe.                                                                   (1 mësimdhënës)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1217 1220 1219 1218