AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, shpall pozicionet si me poshte :

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Instalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrik” ne IEVP Reç, Shkoder. ”.         (1 mësimdhënës)

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Berber” ne IEVP Reç, Shkoder. ”.              (1 mësimdhënës)

-Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Gjuhe e huaj angleze” ne IEVP Reç, Shkoder. ”.              (1 mësimdhënës)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4630 4631 4632