AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANE,VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr.15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr. 14
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimatrine e ofruesve publike te
arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-se, Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik
Nr.1 Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin/pozicionet:

  • Mesimdhenes, me kohe te pjesshme i kursit “Udhrrefyes turistik” (DROFPP Nr.1 TIRANE) – 1 person

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2532