AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik nr. 1 Tiranë, shpall pozicionet instruktore me kohë të pjesshme:

  • Mësimdhënës, me kohë të pjesshme i kursit “Operator turistik“ (DROFPP Nr.1 TIRANË) – 1 person
  • Mësimdhënës, me kohë të pjesshme i kursit “Gjuhë e huaj, Anglisht“ (DROFPP Nr.1 TIRANË) – 1 person
  • Mësimdhënës, me kohë të pjesshme i kursit “Punime ndërtimi“ (DROFPP Nr.1 TIRANË) – 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2349 2350