AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit“, të ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë“, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive“, të udhëzimit nr. 14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimatrinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional“,

Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin/pozicionet:

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme i kursit Estetikë— 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR DROFPP nr 1