AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-se Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik nr. 1
Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin instruktor me kohe te pjesshme:

Mesimdhenes i formimit teoriko-praktik, me kohe te pjesshme per kursin Udherrefyes turistik. 1 person.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2420