AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”.Ofruesi publik i AFP-së: Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë shpall pozicionet instruktorë me kohë të pjesshme  :

  • a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit PARUKERI —- 1 person
  • b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit BERBER —- 1 person
  • c) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit ARKIV —- 1 person
  • d) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit ASISTENT SOCIAL —- 1 person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR  706