AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

  1. Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë, shpall si me poshte– Pozicionet

    a) lnstruktor te kursit AFTESI DIXHITALE —- 2 persona
    b) Instruktor te kursit SIPERMARRJA DHE ZHVILLIMI 1 PLANIT TE BIZNESIT — 1 person

    PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4710