AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë, shpall pozicionet Instruktorë me kohë të pjesshme të kurseve: SERVIS XHENERIK NË ATOMJETET E LEHTA, INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK, KUZHINË, KUJDESTAR SOCIAL

– Pozicionet:

  • a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit SERVIS XHENERIK NË ATOMJETET E LEHTA (Pogradec) —- 1 person
  • b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit , INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK (Pogradec) —- 1 person
  • c) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit KUZHINË (Pogradec) —- 1 person
  • d) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit KUJDESTAR SOCIAL (Pogradec)—- 1 person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 986