AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë, shpall pozicionet Instruktorë me kohë të pjesshme të kurseve: KUZHINË, SIPËRMARRËS DHE MENAXHER I BIZNESIT TË VOGËL

– Pozicionet:

  1. a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit KUZHINË —- 1 person
  2. b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit SIPËRMARRËS DHE MENAXHER I BIZNESIT TË VOGËL —- 1 person
  3. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1290