AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr.15/2017, “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.7.2019, “Për krijimin për procedure  paralele  mënyrën e organizimit dhe  të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Gjirokastër ju njofton krijimin e vendit të lire për pozicionin Instruktor me kohë të pjesshme të  kursit Bojatisje .

 

– Pozicioni

 

  1. a) Instruktor për kursin Bojatisje . — 1 person ( Gjirokastër)
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3071