AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Mbështetur në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 14, datë 27.5.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, Urdhërin e Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, ju njoftojmë shpalljen për lëvizje paralele të pozicionit, si më poshë:

Pozicioni i punës:

  • Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Elbasan
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2320