AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE ,DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit Formimit Profesional Publik Fier  , shpall pozicionin :

 

  • Instruktor /e per Kursin Anglisht ( Fier ) 1 person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 970