AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

 

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall pozicionet :

  • Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese dhe Sekretarise ( 1  ) person
  • Instruktor/e Ndihmes ne Masazheri (  1  ) person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4635

4668