AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTESIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Drejtoria Rajonale e Ofrimit  Formimit Profesional Publik Durres shpall pozicionin:

 

  1. Mesimdhenes  me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per  kursin “ Instalime dhe mirembajtje hidraulike ” prane  DROFPP  Durres , Filiali Kruje
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 767