Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit të Kryeministrit datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

Pozicionet e punës:

1 mësimdhënës i formimit teorik – praktik me kohe te pjeshme për kursin e Sekretarisë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR drfpp vlore shpallje fituesi sekretari