Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr. 11,                           datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Shkodër, për pozicionet:

– 1 mësimdhënës i formimit teorik-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Punime restauruese druri”

  1. 1 mësimdhënës i formimit teorik-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Kuzhinë”
  2. 1 mësimdhënës i formimit teorik-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” dhe “Instalime dhe Riparime të paneleve fotovoltaike”
  3. 1 mësimdhënës i formimit teorik-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Shërbime në bare dhe restorante”
  4. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR DRFPP SHKODER kuzhine
  5. DRFPP SHKODER punime druri