Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Elbasan Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit 11,  datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive

Njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Elbasan, për pozicionet:

  1. 1 mësimdhënës te formimit teorik praktik në drejtimin IT, Sisteme sigurie automatizimi rrjetit të internetit, Instalues elektrik
  2. 1 mësimdhënës te formimit teorik praktik në drejtimin Parukeri-Estetik
  3. 1 mësimdhënës te formimit teorik praktik në drejtimin Kuzhinë
  4. 1 mësimdhënës te formimit teorik praktik në drejtimin Përpunues qumështi dhe prodhues të produkteve dhe nënprodukteve të tij , Përpunues i frutave dhe perimeve, Degustues dhe klasifikues të ushqimeve dhe pijeve
  5. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR DRFPP ELBASAN IT