AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E AGJENCISE KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIVE, TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 .. Per nxitjen e punesimit”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554
date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar. Urdherit te Kryeministrit nr.66. date 19.05.2023 “Per
miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”,
Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.202.2 “Per menyren e
emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, dhe shkreses nr.3281 prot.. date
24.07 2023 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive Tirane, protokolluar ne AKPA me nr.2388 prot, date 24.07.2023, ju lutem
procedoni me shpalljen e njoftimit per vendin e lire ne faqen elektronike zyrtare te AKPA-s si dhe
ne nje vend te dukshem ne hyrje te ambienteve te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive Tirane, brenda dates 08.08.2023, si me poshte:

Pozicioni i punes:

Specialist ne Sektorin e Menaxhimit e Ofrimit te Sherbimeve te Punesimit per Garancine Rinore
dhe Fondin Social, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Tirane.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2388.1