AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE DURRES, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, Ligjit nr.10296, date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesirnit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit
te Kryeministrit nr.172, date 24.12.2019 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonornise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesirnit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” shpall, si me poshte:

Pozicioni i punes:

Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Durres

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1600.11