AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE BERAT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961 date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdherit te Kryeministrit nr.164, date 05. 10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit
te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr.704 prot,
date 10.10.2023 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Berat, protokolluar ne AKPA me nr.3139 prot,
date 13.10.2023,

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Programeve Aktive dhe Pasive te Tregut te Punes, ne
    Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Berat.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 3139.1