AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA VLORE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr. 164,
date 5. 10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjcncise Kombetare te Punesimit
dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr. 15, date 29.04.2022 “Per
menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses me
nr.364 prot, date 17.04.2024 “Kerkese per shpallje te vendit te lire te punes” te Drejtorise Rajonale
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Vlore, protokolluar ne AKPA me nr. 1068 prot,
date 22.04.2024 dhe shkreses nr. 1068/ 1 prot, date 24.04.2024 “Njoftim per vend te lire pune”
te AKPA-s, ju njoftojme se:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te kandidateve te
kualifikuar per pozicionin:

  • Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit te Sherbimeve te
    Punesimit, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Vlore si
    me poshte:

Znj. Denisa Kaçaku