AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.5
prot, date 03.01.2024, “Njoftim  per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Shkoder, protokolluar ne AKPA me nr.21 prot, date
05.01.2024 dhe shkreses nr. 21/1 prot. date 22.02.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te
AKPA-s, si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te kandidateve te
kualifikuar, sipas rendit alfabetik, per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit
te Sherbimeve te Punesimit (vetem per periudhen kohore te lejes se barrelindjes se specialistit te
emeruar ne kete pozicion), ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive, Shkoder, si me poshte:  Znj. Naile Bazhdari