AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164.
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive te Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonornise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, dhe shkreses
nr.308 prot., date 02.05.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe, protokolluar ne AKPA me nr. 1159 prot, date
07.05.2024,

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese  ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare
    te Punesimit dhe Aftesive, Lezhe.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1159.1