AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA LEZHE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022, “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjcncise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses nr.795 prot. date 21.03.2024,
“Njoftim per vend te lire” te AKPA-s, si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te
kandidateve te kualifikuar, sipas rendit alfabetik, pozicionin:

  • Drejtor ne Drejtorine
    Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe, si me poshte:
  • Z. Agostin Marku