AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA KUKES, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.113
prot, date 11.03.2024, “Kerkese per shpallje vendi te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Kukes, protokolluar ne AKPA me nr.738 prot, date
18.03.2024, “Njoftim per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Kukes, si me poshte:

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit te Sherbimeve te Punesimit, ne
    Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Kukes, (vetem
    per periudhen kohore te lejes se barrelindjes se specialistit te emeruar ne kete pozicion)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 738.1