AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA FIER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr. 796 .1, date 12.07 .1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e
organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar.
Urdherit te Kryeministrit nr.164, date 5.1.0.2023 “Per’ miratimin e struktures dhe te organikes se
Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive”, shkreses nr.1182 prot, date 08.05.2024
“Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, shkreses nr.6944/2 prot, date 31.5.2024 te Ministrit
te Financave dhe Ekonomise. “Urdher nr.370, date 31.5.2024 “Per emerimin ne detyre ne
pozicionin Drejtor i Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Fier”
protokolluar ne AKPA me nr.1182/11, dhe shkresen nr. 1182/12 prot., date 04.06.2024

Mbi emerimin ne detyre ne pozicionin Drejtor i Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Fier te AKPA-s, Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju
njofton emerimin e znj. Suela Prifti ne pozicionin e punes Drejtor i Drejtorise Rajonale te
Agjcncise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Fier