AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA DIBER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” shkreses nr.117
prot, date 07.03.2024, “Njoftim  per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Diber, protokolluar ne AKPA me nr.671 prot, date
08.03.2024, shpallet vend i lire per pozicionin:

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Diber.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 671.1