AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA BERAT, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.704
prot, date 10.10.2023, “Njoftim  per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Gjirokaster, protokolluar ne AKPA me nr.3139 prot, date
13.10.2023  dhe shkreses nr. 3139/1 prot. date 28.02.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te
AKPA-s, si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te
kandidateve te kualifikuar per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Programeve Aktive
dhe Pasive te Tregut te Punes, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Berat, si me poshte:

Z. Albi Kosovari